Termiczna utylizacja odpadów

Proponowana technologia oparta jest o kocioł fluidalny (złoże piaskowe) i proces bezpłomieniowego termicznego unieszkodliwiania odpadów (Termiczna utylizacja odpadów) w temperaturze 850oC. Po kotle odzysknicowym spaliny są odpylane w cyklonach i filtrze tkaninowym. Uproszczony system wiązania składników kwaśnych (SO2, HCl) przewiduje dodatek mączki wapiennej bezpośrednio do złoża fluidalnego. Odmianą sposobu zmniejszenia emisji tych substancji jest zastosowanie metody suchej lub półsuchej oczyszczania spalin.

Systemy oczyszczania spalin gwarantują dotrzymanie standardów emisyjnych dla spalarni odpadów, określone w odpowiednich aktach prawnych, takich jak: rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 roku Nr 260, poz. 2181), dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów, niemiecka norma emisyjna – 17. BlmSchV.

Zgodnie z Dyrektywą 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, oferowana instalacja termicznej utylizacji odpadów, wykazuje się efektywnością energetyczną równą lub większą od 0,65.

Stacjonarne spalanie w złożu fluidalnym wymaga do zapewnienia procesu spalania materiału obojętnego (np. piasku) ze zdolnością do fluidyzacji, która rozrzedza podawane paliwo.

 

Termiczna utylizacja odpadów - Reaktor fluidalny

reakcja spalania - utylizacja odpadów

Powyższy rysunek pokazuje, że właściwie nastawione i o niskiej emisji szkodliwych substancji spalanie następuje bez jakiegokolwiek tworzenia się płomienia.

 

Paliwa alternatywne uzyskuje się w operacjach odzysku odpadów posiadających odpowiednią wartość opałową. Mogą to być zarówno paliwa stałe, półpłynne, pastowate, ciekłe, jak i gazowe.  Ze względu na pochodzenie można zastosować uproszczoną klasyfikację, która obejmuje:
 

  • biomasę pochodzącą z surowców naturalnych,
  • biomasę z odpadów rolnych i spożywczych,
  • opadu palne (paliwo alternatywne: RDF, BRAM) o kodzie 18 12 10 i inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, tj. odpady o kodzie 19 12 12 (po liniach sortowniczych odpadów komunalnych),
  • inne odpady z gospodarki komunalnej (osady ściekowe),
  • palne odpadu przemysłowe w tym: odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne

Termiczna utylizacja odpadów ściekowych

Termiczna utylizacja odpadów ściekowych skratek oraz ABS

Termiczna utylizacja odpadów - schemat

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl